OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom www.veinoplus.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP).
Objednaním produktov VEINOPLUS® dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
Predávajúci a vlastník WEBu veinoplus.sk: ZAGARA s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava (Firma je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I. Vložka č.51782/B, oddiel Sro, IČO - 44081031, IČ DPH - SK2022590460).
Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou produktov VEINOPLUS® vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: Elektrostimulátor VEINOPLUS® a jeho príslušenstvo.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky (prípadne si môžete tovar objednať emailom na adrese veinoplus@zagara.sk alebo telefonicky na číslach: 0949 332 746, 02 44442032).
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, včítane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:
Meno a priezvisko kupujúceho
Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
Telefónne číslo a email
Počet kusov z každej položky tovaru
Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet)
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, kuriér)

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
Kontaktnú osobu
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
bankový prevod

Pri prevzatí tovaru:
poštovou alebo kuriérnou dobierkou

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup prostredníctvom www.veinoplus.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na www.veinoplus.sk v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom). Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 3-4 pracovných dní od potvrdenia objednávky
V prípade, že tovar sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách objednávky formou emailu.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
3,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku - (v rámci SR)
2,50 EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu doporučene po platbe vopred na účet - (v rámci SR)
5,00 EUR pri zaslaní cez Kuriéra ReMax na dobierku (v rámci SR)
4,00 EUR pri zaslaní cez Kuriéra ReMax po platbe vopred na účet (v rámci SR)

VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods.
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.
Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Peniaze budú spotrebiteľovi vrátené bankovým prevodom priamo na účet spotrebiteľa.
Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Reklamáciu tovaru je možné uplatniť mailom na adrese veinoplus@zagara.sk v deň obdržania dovaru alebo v temíne do dvoch pracovných dní.
Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, nepoškodený v pôvodnom balení, v opačnom prípade reklamácia nebude uznaná. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sigvaris@zagara.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.